“Bait And Switch Marketing” - “Semalt” -yň hünärmeni Natalýa Haçaturyan

Telekeçileriň köpüsi çeňňek we kommutasiýa marketinginiň ahlaksyzdygyny bilýärler. Wrongalňyşýarlar, ýöne käwagt razylygyňyz bolmazdan duzaga düşüp bilersiňiz. Bilgeşleýin duzaga düşen bolsaňyzam, munuň nähili işleýändigini we näme üçin nädogry hasaplanýandygyny bilmelisiňiz.

Wagtyň geçmegi bilen sarp edijiler has akyllylaşýarlar we bu marketing taktikalarynyň ozal peýdaly bolmagy mümkin bolsa-da, sarp edijiler indi wyklýuçateliň we çeňňegiň nähili bolýandygyna düşünýärler.

Çeňňek we kommutator nähili işleýär

Semaltyň mazmun strategiýasy Natalýa Haçaturyan, munuň bir kärhananyň önümi arzan bahadan mahabatlandyryp biljekdigini aňladýandygyny, ýöne sarp edijiler önümi satyn almaga gidenlerinde, elýeterli däldigini görýärler. Müşderi eýýäm dükanda ýa-da web sahypasynda bolansoň, kompaniýa olary mahabatlandyrylanlardan has gymmat başga bir zat almaga ynandyrmaga synanyşar. Şeýle ssenariýada, çeňňek arzan bahadan mahabatlandyrylan önüm bolup, soňra has ýokary nyrh bilen başga bir zada geçirildi.

Bu marketing strategiýasy, ýalan mahabat bolany üçin käbir ýagdaýlarda bikanun. Şeýle-de bolsa, käbir firmalar munuň üçin kynçylyk çekip bilmezler. Olaryň taktikalardan birini çekmek meýilnamasy bar. Mysal üçin, önümiň çäkli mukdarda elýeterlidigini görkezýän önüme ýüz öwürip bilerler. Bu kompaniýa ýapylar we elýeterli däl bolsaňyz kynçylyk çekip bilmersiňiz.

Gaýmak ýalňyş däl. Geçmek bu meýilnamanyň nädogry bölegi. Önümleri çalyşmasaňyz, çeňňege rugsat berilýär. Bilmän ulanýan adaty çeňňek we kommutasiýa usullaryňyzyň käbiri:

Önümiňize traffigi çekmek üçin bäsdeşiňiziň adyny ulanmak

Bu taktika, söz saýlamagyňyza bagly. Önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrýan bolsaňyz we sözleriňizi özüňizde ýok, ýöne başga bir meşhur bäsdeş satýan ýaly satýan bolsaňyz, muny müşderileriňizi aldamak ýa-da aldamak diýip atlandyryp bilersiňiz. Önümleriňizi bäsdeşleriňiz bilen deňeşdirmek kanuny, ýöne adamlary size gelmegi üçin ulanmak nädogry.

Baglanyşyksyz açar sözleri we SEO çeňňek we wyklýuçatel ulanmak

Açar sözleri ulanmagyň esasy maksady SEO reýtingini optimizirlemekdir. Adamlara işiňiz bilen baglanyşykly önümleri görmäge we sahypaňyza traffigi köpeltmäge kömek edýärler. SEO çeňňek edip, kommutasiýa etseňiz, kompaniýanyňyzyň satýan zady bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk açar sözleri ulanýarsyňyz. Köp adam, sahypaňyza diňe garaşýan zatlaryndan dürli önümleri tapmak üçin girip bilýän, ähmiýetsiz ýa-da ýalan açar sözleri doldurarsyňyz.

Bu siziň kompaniýaňyzda eden bir zadyňyz ýaly bolup görünýän bolsa, sahypany görmek elmydama möhüm däl, esasanam ony görýän adamlar öwrülmese. Strategiýa SEO meýdançasynda gara şlýapa meýilnamasy diýilýär we şonuň üçin ähli çykdajylardan gaça durmaly.

Ynam her bir iş üçin möhümdir. Müşderileriňiziň biri tarapyndan onlaýn onlaýn synyna aldadýarsyňyz öýdüp, öldürmäň, abraýyňyzy we umuman işiňizi zaýalap biler. Marketing kampaniýasynda bu ýalňyşlyklary goýberýändigiňizi barlaň we olardan gaça duruň.

mass gmail